Leveringsvoorwaarden

ID-sat BV

Gevestigd en kantoorhoudende te Papeweg 52, 4371 BH WolphaartsdijkAlgemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop.
1.2. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.
1.3. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2: Algemeen
2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van de opdrachtnemer.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.
3.2. Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.
3.3. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
3.4. Levertijden in offertes van de opdrachtnemer zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzenden eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
3.6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8. Prijzen in aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
4.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 5: Adviezen, ontwerpen en materialen
5.1. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
5.2. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.
5.3. Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
5.4. In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

Artikel 6: Overeenkomsten
6.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, danwel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 7: Levertijd en leverplaats
7.1. Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, groothandel, magazijn of winkel ter keuze van opdrachtnemer.
7.2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat opdrachtnemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
7.3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.4. Indien de zaken worden bezorgd is opdrachtnemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen afzonderlijk vermeld worden op de factuur.
7.5. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.
7.6. Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk ingebreke te stellen.
7.7. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Opdrachtnemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7.8. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen.
7.9. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 8: Wijzigingen in het aangenomen werk
8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het offerte of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het project, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst
9.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
9.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
9.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
9.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
9.5. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10: Onderzoek, reclames
10.1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering aan schriftelijke aan opdrachtnemer te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te worden gemeld.
10.3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer op de wijze zoals door opdrachtnemer aangegeven.
10.4. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
10.5. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 11: Vergoedingen, prijs en kosten
11.1. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
11.2. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
11.3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
11.4. De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel: 12 Betaling
12.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
12.2. Grotere projecten en aanneming van werk:
– 50% der overeengekomen prijs bij opdracht;
– 40% der overeengekomen prijs bij aanvoering van materialen op het werk;
– 10% der overeengekomen prijs bij oplevering.
12.3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
12.4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
12.5. Onkosten voor rekening van opdrachtnemer voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de betaling resp. bij de betaling van de laatste termijn indien betaling in termijnen overeengekomen is.
12.6. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
12.7. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
12.8. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
12.9. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.10. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
12.11. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 1% per maand indien de wettelijke rente lager is dan 1%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
12.12. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, of, en dit naar keuze van de opdrachtnemer, aan de hand van het besluit buitengerechtelijke kosten. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.
12.13 Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door opdrachtnemer in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Oplevering
13.1. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
b. acht dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
c. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
13.2. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
13.3. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer, onder opgave van redenen.
13.4. Indien enig onderdeel door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien een derde de installatie op wat voor manier ook heeft gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande goedkeuring van de opdrachtnemer.
14.2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland.
14.3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering.
14.4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal opdrachtnemer de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom aan opdrachtnemer te verschaffen.
14.5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
14.6. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van deze zaak er voor wordt verstrekt.
14.7. De wifi oplossingen die wij leveren worden vakkundig geinstalleerd en voldoen aan de op dat moment geldende 802.11 wifi standaard. Een wifi verbinding is doorgaans leverbaar wanneer een locatie binnen het bereik van een accespoint valt. Dit verschilt per lokatie en is zowel afhankelijk de demping van het wifi signaal door omgevingsvariabelen zoals begroeing, weersomstandigheden, bouwmaterialen en isolatie als van de gevoeligheid van de gebruikte wifi client van de eindgebruiker. Om deze redenen zijn is door ons gegeven dekkinginformatie altijd indicatief en kan er geen dekkingsgarantie worden gegeven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
14.8. Alle diensten en/of services buiten het beschrevenen in artikel 14.1 t/m 14.8 zoals logging en monitoring en/of vastgesteld in de offerte valt onder extended support en zal in rekening worden gebracht.
14.9. Ieder aanspraak op garantie van wifi installaties vervalt indien remote toegang via internet gedurende de garantieperiode niet mogelijk is.
14.10. In de niet uitputtelijke lijst onder Artikel 16 worden zaken genoemd.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1. Indien door opdrachtnemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
15.2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, maar nooit meer dan € 5000,- (Zegge: vijf duizend Euro).
15.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan opdrachtnemer toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
15.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de zendertabel van ontvangstinstallaties, veroorzaakt door wijziging van ontvangstfrequenties, ontvangstrechten, abonnementsrechten of transponder/bouquet-indeling van satelliet of dvb-t provider.
15.7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor storingen in de ontvangst van TV- of wifi-installaties door atmosferische omstandigheden, technische storingen bij dvb-t, satelliet of internet provider, of storingen in diens eigen netwerk.
15.8. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor storingen/uitval veroorzaakt door storingen of interferenties veroorzaakt door signaalbronnen van derden of buitenaf.
15.9. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk de betrouwbaarheid, performance, specificaties (of wijzigingen hiervan) van internetverbindingen die voor een wifi of coax infrastructuur worden gebruikt.
15.10 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade aan of verdraaien van antennemasten of ontvangstschotels die veroorzaakt wordt door extreme weersomstandigheden.
15.11. In de niet uitputtelijke lijst onder Artikel 16 worden zaken genoemd.

Artikel 16: Niet uitputelijke lijst garantie en aansprakelijkheid:
16.1. Storingsbronnen voor wifi: draadloze camerasystemen, draadloze alarmsystemen, babyfoons, deuropeners
16.2. Storingsbronnen tv ontvangst installaties: onweer, nevel, inversie
16.3. Wijzigingen in de indeling van de zenderbouquetten van Canal Digitaal, KPN of andere providers kunnen lijden tot aanpassingen of verschuivingen in de zendertabel van de ontvangstinstallatie. Tevens kan hierdoor extra hardware benodigd zijn.

Artikel 17: Incassokosten
17.1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd of aan de hand van het bepaalde in artikel 12.12.
17.2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
17.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Opschorting en ontbinding
18.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
18.2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
18.4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19: Risico-overgang
19.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 20: Overmacht
20.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
20.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
20.3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
20.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
20.5. Voorzoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 21: Vrijwaringen
21.1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
21.2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22: Geschillen
22.1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
22.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23: Toepasselijk recht
23.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing op leveringen en installaties buiten Nederland.

Artikel 24: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
24.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Middelburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Kamperland 1-10-2012